• Hình thức thanh toán
    • Hình thức thanh toán
    • Khách hàng có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thanh toán qua các hình thức như chuyển khoản hoặc quẹt thẻ máy post của ngân hàng có danh sách dưới đây.